evaluatorToUse

abstract val evaluatorToUse: JitEvaluatorToUse